Допълнителни дейности

Дейностите извън държавните образователни изисквания стимулират интересите и заложбите на децата. На родителите се предлагат организирани занимания по:

Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето и се заплащат извън таксата за детската градина.

Провеждат се съгласно ППЗНП под ръководството на външни специалисти избрани от родителите, доказали своята компетентност за работа с деца от предучилищна възраст.

Те са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата.

Средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина – емоционално наситен' естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността.

Провеждат се в екологична и богато стимулираща среда с образователна и практическа насоченост.

Дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-творческа и естетическа дейност, прагматична подготовка, обща култура

Провеждат се в режимно време в детската градина, нормативно регламентирано

Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекъсвано, прекратявано, подновявано

Децата не само се обучават. Те демонстрират своята практика пред други деца и възрастни, наблюдават други практики, участват в конкурси, състезания, празници, тържества, форуми на изкуствата на знанията и уменията

Наблюдава се тенденция кьм пълна посещаемост на практиките и участие на всяко дете в няколко практики

Децата демонстрират успешно и със самочувствие и увереност постигнатото и усвоеното

Изявяват се на големи сцени, в спортни зали, на стадиони, в телевизионни игри и състезания

Удостоени са с множество награди и отличия-грамоти, свидетелства, плакети, статуетки, поздравителни адреси, подаръци и др.

Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията, обогатяват впечатленията, мотивират дейността

Copyright © 2015 - 2022 Космонавт