Профил на купувача

2020-09-14 12:12

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

 

2020-07-30 13:30

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

 

2020-05-11 13:18

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Космонавт“ – гр. Пловдив, по пет обособени позиции

Вид на поръчката: публично състезание

Документи

 

2019-06-03 11:16

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод „ и „Училищно мляко” за учебната2019г./2020г

 

Copyright © 2015 - 2021 Космонавт